STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán 2021
2021 Công khai dự toán 2021 152/QĐ-CQLTT 25/02/2021
2
Công khai quyết toán 2019
2019 Công khai quyết toán 2019 1116/QĐ-CQLTT 31/12/2020
3
Công khai dự toán 2020
2020 Công khai dự toán 2020 95/QĐ-CQLTT 12/02/2020
4
Công khai dự toán 2019
2019 Công khai dự toán 2019 932/QĐ-CQLTT 31/12/2019