Thông báo

Cục QLTT tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Thực hiện Quyết định số 2977/QĐ-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường; Công văn số 2988/TCQLTT-TTKT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang. Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định kiểm tra định kỳ năm 2021.