Kết quả kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong tháng 5/2021

Trong tháng 5/2021, Cục QLTT KG đã kiểm tra kiểm soát 145 vụ, thanh tra 01 cuộc, xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách 655 triệu đồng.

Trong tháng 5/2021, các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh được Cục triển khai, chỉ đạo các Đội QLTT duy trì, thực hiện tốt các mặt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường theo kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, quản lý sát địa bàn, tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng, cơ quan liên quan kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vi phạm hành chính theo quy định pháp luật; công tác thanh tra chuyên ngành triển khai thực hiện theo tiến độ kế hoạch được duyệt; công chức, người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn sức khỏe trong thực hiện nhiệm vụ. Một số kết quả đạt được như sau:

- Thanh tra chuyên ngành: 01 cuộc.

- Kiểm tra: 145 vụ, phát hiện 30 vụ vi phạm và 24 vụ có dấu hiệu vi phạm; xử lý 53 vụ vi phạm hành chính (bao gồm số vụ kỳ trước chuyển sang);

- Thu nộp ngân sách 655.776.000 đồng (phạt hành chính: 649.884.000 đồng, bán hàng hóa tịch thu: 5.892.000);

- Thống kê 149 cơ sở;

- Ký cam kết 271 bản.

* Một số nội dung cụ thể

- Hàng cấm, hàng nhập lậu: Kiểm tra, phát hiện, xử lý 19 vụ (09 vụ hàng cấm, 10 vụ hàng lậu, bao gồm số vụ kỳ trước chuyển sang), thu nộp ngân sách 46.892.000 đồng (phạt hành chính: 31.000.000 đồng; bán hàng hóa tịch thu: 5.892.000 đồng).

- Hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ: Kiểm tra, xử lý 05 vụ giả mạo nhãn hiệu, số tiền xử phạt 60.000.000 đồng, tang vật vi phạm trị giá 89.270.000 đồng.

- Gian lận thương mại, vi phạm khác:

+ Đo lường, chất lượng: Kiểm tra, xử lý 01 vụ, phạt tiền 20.000.000 đồng, tang vật vi phạm trị giá 1.080.000 đồng.

+ Vi phạm quy định trong kinh doanh: Phát hiện, xử lý 08 vụ, tổng số tiền xử phạt 86.971.000 đồng, tang vật vi phạm trị giá 4.600.000 đồng.

+ Vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa: Phát hiện, xử lý 11 vụ, tổng số tiền xử phạt 192.000.000 đồng, tang vật vi phạm có tổng trị giá 1.027.673.000 đồng.

+ Hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ: Phát hiện, xử lý 01 vụ, số tiền xử phạt 10.000.000 đồng, tang vật vi phạm trị giá 31.500.000 đồng.

+ Vệ sinh an toàn thực phẩm: Phát hiện, xử lý 01 vụ, số tiền xử phạt 40.455.000 đồng, tang vật vi phạm trị giá 6.743.000 đồng.

+ Vi phạm khác: Phát hiện, xử lý 07 vụ, tổng số tiền xử phạt 85.275.000 đồng, tang vật vi phạm có tổng trị giá 1.890.000 đồng.

Một số hình ảnh tang vật vi phạm đã xử lý trong tháng

Trong tháng 6/2021, Cục chỉ đạo các đơn vị tập trung các nhiệm vụ:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường được phân công, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng Cục QLTT, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389/KG đã triển khai trong năm 2021; các chỉ đạo phát sinh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và trong cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kiểm tra định kỳ năm 2021 đúng tiến độ thời gian, nội dung và yêu cầu.

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2021 của Cục QLTT tỉnh Kiên Giang.

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 12/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Công chức, lao động trực thuộc Cục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn, sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc.

Minh Trang
Cục Quản lý thị trường Kiên Giang