Kiểm tra,kiểm soát

Kết quả công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 25/11 đến ngày 01/12/2021

Trong tuần, Cục đã chỉ đạo kiểm tra 07 vụ, phát hiện 04 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, xử lý 07 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 199.100.000 đồng