Chính sách

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 2 VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒN ĐẤT KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC XUẤT XỨ VÀ XÂM PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 2 VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒN ĐẤT KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC XUẤT XỨ VÀ XÂM PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ